Regulamin korzystania z serwisu 4pellet.net


REGULAMIN

Art. 1 PRZEDMIOT
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu pod nazwą „4pellet.net”, zdefiniowanego w dalszej części Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.

Art. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), które odbywa się na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami oraz na podstawie Regulaminu.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 3. Serwis 4pellet.net dedykowany jest dla Użytkowników posiadających Urządzenia współpracujące z Serwisem, których producentem jest firma Estyma. Brak kompatybilnych urządzeń uniemożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu.
 4. Do korzystania z usług serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do ówczesnego zarejestrowania konta. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

Art. 3 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. „Serwis” - serwis internetowy 4pellet.net, zlokalizowany pod adresem internetowym https://4pellet.net/ i/lub w innych rozszerzeniach domenowych „4pellet.net”, zarządzanych przez Usługodawcę i/lub też w innych wybranych przez Usługodawcę domenach, oferujący dla zarejestrowanych Użytkowników zdalną obsługę systemów grzewczych.
 2. „Usługodawca” - jest firma Estyma electronics sp. z .o. sp.k, numer KRS: 0000536221
 3. „Użytkownik” - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
 4. „Administrator” - osoba upoważniona przez Usługodawcę do prowadzenia i zarządzania Serwisem.
 5. „Konto” - dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu/adresu email oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z usług Serwisu.
 6. „Login” - unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, wybrana w trakcie rejestracji Konta.
 7. „Rejestracja” - zgłoszenie przez Użytkownika zamiaru korzystania z usług świadczonych przez Usługodawce w ramach Serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracji umieszczonego w Serwisie. Użytkownik do pomyślnego przeprowadzenia procesu rejestracji, zobowiązany jest podać login, adres email oraz hasło. Użytkownik dodatkowo ma również możliwość dobrowolnego podania w formularzu rejestracji swoich danych osbowych, co nie stanowi warunku koniecznego do przeprowadzenia rejestracji. Dane osobowe można również uzupełnić/edytować po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
 8. „Urządzenie” - Dedykowany fizyczny moduł (Vide Net) wyprodukowany przez firmę Estyma, współpracujący z Serwisem i sterownikami do kotłów grzewczych linii IGNEO.

Art. 4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną następuje wraz z Rejestracją Użytkownika w Serwisie.

Art. 5 PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU
 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  • Zdalny dostęp do Urządzeń kompatybilnych z Serwisem, dodanych przez Użytkownika lub innych Użytkowników którzy wyrazili na to zgodę poprzez nadanie specjalnych uprawnień dostępu,
  • Możliwość zarządzania swoim kontem oraz dodanymi urządzeniami, jak i również przeglądanie i odczytywanie materiałów tekstowych i graficznych zamieszczonych w Serwisie i udostępnionych przez Usługodawcę.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z usług Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności w wyniku działań osób trzecich mających dostęp do Konta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do analizy danych z urządzeń Użytkowników celem polepszenia pracy systemu oraz bieżącej diagnostyki.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.
 6. Użytkownik przed dodaniem nowego urządzenie - w ramach usług serwisu, powinien upewnić się, czy Urządzenie jest kompatybilne z Serwisem oraz sterownikiem kotła.
 7. Użytkownik nie powinien zdalnie dokonywać zmian parametrów, których nie rozumie do czego służą.
 8. Użytkownik nie powinien nadawać uprawnień dostępu do swoich urządzeń - w szczególności uprawnień serwisanta, dla nieznanych lub niezaufanych użytkowników.
 9. Użytkownik poprzez dobrowolne umieszczenie danych - w tym także danych osobowych, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.

Art. 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik w procesie rejestracji oraz dla potrzeb świadczonych Usług podaje dobrowolnie adres poczty e-mail oraz inne opcjonalne dane - w tym osobowe.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik po zalogowaniu ma prawo wglądu oraz edycji swoich danych.
 4. Dane konieczne do rejestracji i świadczenia Usług są administrowane przez Usługodawcę.
 5. Dane Użytkowników będą przetwarzane tylko w celach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Urządzeń i aplikacji z nim współpracujących.

Art. 8 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla Użytkowników, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  • dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci internet,
  • dysponują aktualnymi wersjami przeglądarek internetowych - Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarki Google Chrome,
  • mają możliwość obsługi oraz włączoną technologie JavaScript oraz Cookies w przeglądarce.

Art. 9 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Użytkownik dokonuje rozwiązania umowy samodzielnie, poprzez kliknięcie w specjalny przycisk na stronie ustawień Konta Użytkownika - dostępnego po zalogowaniu.
 3. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie konta skutkuje trwałym usunięciem wszystkich informacji o Użytkowniku - w tym również wszystkie zgromadzone dane o Urządzeniach Użytkownika.

Art. 10 REKLAMACJE ORAZ POMOC
 1. Zgłoszenia, dotyczące reklamacji lub pomocy w zakresie Usług świadczonych w Serwisie, można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres Administratora Serwisu grzegorz.suszwedyk@estyma.pl . Każde zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis problemu.
 2. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszczenia przez Administratora.
 3. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

Art. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników serwisu poprzez wiadomość email.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach.
 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy na zasadach określonych w Art. 9.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-11-2014.